Terms of Use

Điều khoản sử dụng trang Website

Website này được sở hữu và điều hành bởi AECC Global. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản về chính sách sử dụng trang web (https://www.aeccglobal.vn/) đã được thiết lập trên trang website này.

Sử dụng trang web của chúng tôi

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý hợp pháp bởi các điều khoản và điều kiện có thể được sửa đổi và đăng lên trang website của chúng tôi. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với sự ràng buộc hợp pháp bởi điều khoản và điều kiện sử dụng được áp dụng cho việc sử dụng hoặc truy cập vào trang website. 

Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi điều khoản và điều kiện được đề trên, bạn có thể không sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp chính xác và hoàn chỉnh. Ngoài ra, tất cả thông tin đặt hẹn hoặc đăng ký (nếu có) cần cung cấp tên chính xác, địa chỉ và chi tiết được yêu cầu khác. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trên trang website này.

Tính ứng dụng của website trực tuyến

Thông tin khác được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ được trình bày cho sử dụng cá nhân và không mang tính thương mại cho bất kỳ đối tượng nào khác. Chúng tôi đã sử dụng hệ thống hợp lý để đảm bảo trang website của chúng tôi tuân thủ luật pháp tại Úc. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng tài liệu trên website của chúng tôi thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng cho nhiều mục đích khác bên ngoài nước Úc. Chúng tôi không bảo đảm sản phẩm có sẵn ở bất kỳ thẩm quyền nào ngoài nước Úc được cho phép dưới bất kỳ luật hoặc quy định nào hiện hành. Theo đó, nếu sản phẩm hoặc bất kỳ phần nào có trong phạm vi thẩm quyền của bạn hoặc cho bạn lý do quốc tịch, cư trú hoặc otherwise) bị cấm, những sản phẩm đó không được chào bán cho bạn. Bạn chấp nhận rằng nếu bạn cư trú ngoài nước úc, bạn phải chấp nhận điều đó

Bản quyền và giám sát

Nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác. Chúng tôi hoặc bên thứ ba là chủ sở hữu các quyền này. Tất cả tên sản phẩm và công ty và logo được đề cập trong website của chúng tôi là nhãn hiệu thương mại dịch vụ hoặc tên thương mại của chủ sở hữu, bao gồm cả chúng tôi. Bạn có thể tải tài liệu từ website của chúng tôi cho mục đích sử dụng làm thông tin cho dịch vụ bất động sản của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể không sửa đổi, sao chép, tái tạo, xuất bản, tải lên, truyền hoặc phân phối, bằng bất kỳ hình thức nào, ví dụ như để hoàn tất bất kỳ thử nghiệm hoặc câu hỏi nào mà không giới hạn. 

Trang web liên kết

Chúng tôi không có bất kỳ đại diện nào về trang website khác mà bạn có thể truy cập của chúng tôi hoặc được liên kết đến website của chúng tôi. Khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào khác mà bạn hiểu rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung hoặc sự sẵn có của trang web đó. Ngoài ra, liên kết đến bất kỳ trang web khác không có nghĩa là chúng tôi chấp nhận hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc việc sử dụng trang web đó. Mọi mối quan tâm liên quan đến liên kết bên ngoài cũng phải được thông qua quản trị viên của trang web hoặc chủ website.

Khả năng cung cấp của trang web chúng tôi

Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện trang web của mình nhưng không thể đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ hoạt động liên tục hoặc không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và có thể chấp nhận không có trách nhiệm đối với không có trách nhiệm nào. Bạn không được cố gắng can thiệp vào việc làm việc của chúng tôi và cụ thể hơn, bạn không được phá huỷ an ninh, xâm nhập, hack hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính, server, web site, router hay bất kỳ thiết bị internet nào khác. Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng tại bất kỳ khía cạnh nào của trang web hoặc dịch vụ hoặc dịch vụ có sẵn thông qua đó, bao gồm quyền truy cập của bạn. Trừ trường hợp nêu rõ, bất kỳ tính năng mới nào bao gồm nội dung mới và / hoặc bán sản phẩm mới và / hoặc phát hành các công cụ phần mềm hoặc tài nguyên mới sẽ tuân theo các điều khoản này và điều kiện. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi nhận sự riêng tư của bạn rất nghiêm túc và điều quan trọng là bạn có thể sử dụng và tận hưởng trang web của chúng tôi mà không phải thỏa hiệp với sự riêng tư của bạn theo bất kỳ cách nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

4
Speak to UsAECC SearchAECC Student