Cấu trúc bài thi TOEFL

Bài thi TOEFL được thiết kế nhằm tập trung đánh giá kỹ năng Đọc, Nghe, Nói và Viết.

TOEFL Exam Syllabus - Phần thi Đọc

Phần thi kỹ năng Đọc của TOEFL sẽ bao gồm 3-4 đoạn văn với 10 câu hỏi cho từng đoạn. Các đoạn văn trong bài thi đều đạt tiêu chuẩn học thuật, hàn lâm nhằm kiểm tra mức độ thành thạo của thí sinh trong việc đọc và hiểu các văn bản.

Thời lượng: 54 - 72 phút

TOEFL Exam Syllabus - Phần thi Nghe

Phần thi kỹ năng Nghe đánh giá: 

  1. Mức nghe hiểu cơ bản của thí sinh.
  2. Khả năng vận dụng và tiếp nhận thông tin của thí sinh. 

Phần 1: 3-4 bài giảng 

Thời lượng: 3-5 phút 

Số lượng câu hỏi: 6 câu/bài giảng 

Phần 2: 2-3 cuộc đối thoại

Thời lượng: 3 phút 

Số lượng câu hỏi: 5 câu hỏi/đối thoại

Tổng thời lượng cho toàn bộ phần thi: 41- 57 phút. 

Lưu ý: Khi nghe các đoạn ghi âm, thí sinh được phép ghi chú trên nháp.

TOEFL Exam Syllabus - Phần thi Nói

Phần thi kỹ năng Nói trong TOEFL tập trung kiểm tra khả năng giao tiếp và vận dụng hiệu quả tiếng Anh học thuật của thí sinh. Trong phần thi này, thí sinh sẽ cần hoàn thành 4 phần dựa trên tình huống thực tế.  

Câu hỏi 1 - Yêu cầu thí sinh trình bày đơn phương: Thí sinh chia sẻ về những trải nghiệm riêng và trình bày ý kiến về vấn đề đó.

Thời lượng chuẩn bị: 15-30 giây 

Thời lượng trả lời: 45-60 giây 

Câu hỏi 2, 3 và 4 - Kiểm tra kỹ năng tích hợp: Thí sinh phải vận dụng 3 kỹ năng Nghe, Đọc và Nói. 

Thời lượng chuẩn bị: 15-30 giây 

Thời lượng trả lời: 45-60 giây. 

Tổng thời lượng cho toàn bộ phần thi: 17 phút.

TOEFL Exam Syllabus - Phần thi Viết

Phần thi kỹ năng Viết mang tính chất hàn lâm và được thiết kế để đo lường kỹ năng Viết của thí sinh. 

Bao gồm hai phần: 

  1. Văn bản tích hợp 
  2. Văn bản viết độc lập 

Văn bản tích hợp: Đề bài yêu cầu thí sinh viết bài dựa trên đoạn văn và đoạn ghi âm được cho.

Thời lượng: 20 phút 

Văn bản viết độc lập: Thí sinh được yêu cầu viết bài luận và đưa ra các lập luận cá nhân liên quan đến chủ đề được cho.

Thời lượng: 30 phút 

Tổng thời lượng cho toàn bộ phần thi: 50 phút. 

TOEFL Test Structure

No. of Questions

Exam Duration

TOEFL Reading Section
30-40
54-74 minutes
TOEFL Listening Section
28-38
41-57 minutes
TOEFL Speaking Section
4 tasks
17 minutes
TOEFL Writing Section
2
50 minutes

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC Global's expert counselors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!

Image

Let's get social.

Get in Touch

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy
4
Upcoming Events